Post-Mauryan Literature

मौर्योत्तर कालीन साहित्य गाथा सप्तशती -हाल महाभाष्य -पतंजलि चरक संहिता -चरक नाट्यशास्त्र -भरत कामसूत्र -वात्स्यायन सौन्दरानन्द ,बुद्धचरित -अश्वघोष स्वप्नवासवदत्तम -भास